Okul masrafları ile ilgili Maliye’nin açıklamaları… Özelgeler…

Konu        :               Okul servis ücretinin eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.       

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı         :               B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[89-11/2]-919             11/09/2012

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 18 yaşından küçük çocuğunuz için ödenen okul servis ücretinin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait tevsik edici belgelere istinaden  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde de ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır.

            Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89’uncu maddesinde, “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

            …

 2.Beyan  edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan  hükümlere göre, elde ettiğiniz ticari kazancınız dolayısıyla vereceğiniz Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, 18 yaşından küçük çocuğunuza ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkünbulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı         :               49327596-120.04[GVK.ÖZ.2017.35] – 126189     23.08.2017

Konu        :               Velayeti eşte bulunan çocuk için yapılan eğitim giderinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı          

 İlgi          :               18/05/2017 tarih ve 177170 evrak kayıtlı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, 01.07.2016 tarihinde eşiniz … ayrıldığınızı, kızınıza ait eğitim bedelini okula teslim etmek üzere eski eşinize teslim ettiğinizi ve ödemenin de eşiniz tarafından yapıldığını belirterek, eski eşiniz adına fatura edilen eğitim giderinin serbest meslek kazancınıza ilişkin gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğitim Giderleri” başlıklı bölümünde “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” açıklaması yer almakta olup anılan tebliğde belgelerin ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları adına düzenlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, ayrılmış olduğunuz  eşiniz adına düzenlenen faturanın serbest meslek kazancınıza ait beyanname üzerinde indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır. Ancak, faturanın kendiniz veya çocuğunuz adına düzenlenmiş olması halinde indirimden faydalanabileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 62030549-120[89-2016/756]-100965 12.04.2017

Konu : Koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ekinde yer alan özelge talep formunda, koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: … 2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32 nci maddesinde ise; “ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. … İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.…” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

 Ayrıca, 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile 03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan ve 14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Koruyucu Aile Yönetmeliğinin, – 19 uncu maddesinde, çocuğun koruyucu ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmasının uygun bulunduğu durumlarda hizmet kapsamında yapılması gereken izleme ve raporlamaya ilişkin ücretlerin, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce yapılacağına ilişkin, – 24 üncü maddesinde, koruyucu ailelere yapılacak ödemelere ilişkin, – 25 inci maddesinde, geçici koruyucu ailelere yapılacak ödemelere ilişkin, – 26 ncı maddesinde, eğitim, kurs, servis, harçlık ve diğer ücretlere ilişkin, – 27 nci maddesinde, sağlık giderlerine ilişkin bir kısım ödemelerin Devletçe karşılanacağına dair açıklamalara yer verilmiştir.

 Bu hükümlere göre, koruyucu aile olarak birlikte oturduğunuz veya tarafınızca bakılan çocuk, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde ifade edilen çocuk kapsamında değerlendirilmediğinden, anılan çocuk için yaptığınız eğitim ve/veya sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 96620903-120[89-15/5]-101 16/10/2015

Konu : Devlet üniversitesinde eğitim gören oğlu için yapılan harcamaların yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak düşülüp düşülmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci olduğunuzu, Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan oğlunuz için tuttuğunuz eşyalı eve ait ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemelerin kendi şahsi hesabınızdan otomatik ödeme talimatı ile bankadan gerçekleştiği belirtilerek, üniversite öğrencisi oğlunuz için yapmış olduğunuz bu giderlerin eğitim-öğretim gideri olarak 2015 yılı Mart ayında beyan edeceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahından eğitim gideri olarak düşülüp düşülmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğitim Giderleri” başlıklı bölümünde “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır. Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Kocaeli Üniversitesi’nde tahsilde olan oğlunuzun 25 yaşını doldurmamış olması, beyan edilecek gelirin %10’luk kısmını aşmaması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile özel yurt veya pansiyona ödenen tutarların yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilmesi mümkün olup ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemelerin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 Sayı        :               B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1398     24/08/2011

Konu            :   Okul forması ve okul ayakkabıları şeklindeki eğitim harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı           

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2010 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde özel bir ilköğretim okulu ilkokul 5’inci sınıf öğrencisi olan oğlunuzun okul forması ve ayakkabılarını eğitim harcaması olarak indirim konusu yapmış olduğunuzu, söz konusu okul formalarının ve ayakkabıların sadece belirli mağazalarda satıldığını, almış olduğunuz faturanın okul forması ibaresi yerine t-shirt, pantolon, şort, bermuda, eşofman şeklinde açıklamalı olarak kesildiği, … Vergi Dairesi Müdürlüğünce forma ve okul ayakkabısının eğitim gideri olarak indirim konusu yapılmayacağı gerekçesiyle düzeltme beyannamesi vermenizi istediği belirtilerek, söz konusu okul formaları ve ayakkabılarının eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan  görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 68 inci maddesinde de serbest  meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek mesleki giderler bentler halinde sayılmıştır.

Diğer taraftan aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

2.Beyan  edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).” hükmüne yer verilmiştir.          

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“…

B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya  olayın  özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu  okul forma ve ayakkabı   harcamalarının, ilgili ilköğretim kurumu bünyesinde öğrencilerine kullanımı zorunlu kılınmış ihtiyaç kalemleri arasında olduğunun, anılan  kurumdan alınan belge ile tevsik edilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde 2010 yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı         :               B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-11-451       22/06/2011

Konu        :               Okulda verilen yemek hizmeti karşılığında yapılan harcamaların indirimi         

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuğunuz için bir yemek firmasınca verilen yemek hizmeti dolayısıyla, okul ve sınıf belirtilerek kesilen fatura karşılığında yapılan harcamaların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde; beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ancak, eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp,  söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamalar eğitim gideri olarak kabul edilemez.

Bu itibarla, söz konusu harcamaların Gelir Vergisi Kanununun 89/2 nci bendine göre yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.