Hangi işyerleri emlak vergisinden muaf?

Gayrimenkullerin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılındaki değerlerin üzerlerine yeniden değerleme oranının yarısı (%11.29)  ilave edilerek hesaplandı.

(27 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 76) İşyerlerinde emlak vergisi; büyükşehir olan iller için binde 4, diğer illerde binde 2 oranında hesaplanıyor. Binde 2 veya binde 4 oranlarının uygulandığı Emlak Vergisi rayiç değeri (matrah) binanın; arsa (payı) değeri ve inşaat maliyet değerinin toplamından oluşuyor.

Bazı işyerleri için emlak vergisi muafiyeti de var… Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tabi. (Emlak Vergisi Kanunu Md.4/m.)  Muafiyetin uygulanmasına yönelik yaşadıkları tereddütleri işletmeler, Maliye’ye sormuş ve konuyu netleştirmek istemişler. Maliye’nin yaptığı açıklamalar (özelgeler) çerçevesinde vergi muafiyetini örneklerle ele alıyoruz…

İNŞAATI TAMAMLANMAMIŞ BİNALAR

Bazı işyerlerinde; henüz inşaat tam olarak bitmemiş, tapu belgesi alınamamış ancak fiilen üretime başlanmış olabiliyor. Bu durumdaki işyerinin sorusuna cevaben Maliye avantajdan yararlanabileceğini belirtmiş. “Bahse konu taşınmazın, bina olması, organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması ve kiraya verilmemesi şartıyla daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır” (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, 29 Ocak 2019 tarih ve E.5113 sayılı özelge)

KAPASİTE RAPORU YOKSA YARARLANILABİLİR Mİ?

Yapı kullanım izin belgesini almasına rağmen, henüz kapasite raporunu tamamlayamadığından dolayı işletme ruhsatının alamayan işyeri için Maliye, muafiyetten yararlanılabileceğini belirtmiş. İlgili özelgede özetle: “Bahse konu taşınmazın, bina olması ve organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması ve kiraya verilmemesi şartıyla daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır” denilmiş. (Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, 16 Ocak 2019 tarih ve E.6292 sayılı özelge)

MÜLK KİRACIYA VERİLİRSE NE OLACAK?

Sanayicilere tanınan vergi avantajının koşullarından birisi de ‘mülkün kiraya verilmemiş olması’.  Mülk sahibi olan işletmenin, söz konusu taşınmazını herhangi bir kiracı yerine, aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketlerine kiraya vermiş olması da muafiyetten yararlanmayı engelliyor. Söz konusu fabrika binasının sanayi bölgesinde olmasına rağmen, kiraya verilmesinden dolayı emlak vergisi muafiyetini sonlandırıyor. (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 24 Ekim 2018 tarih ve 217704 sayılı özelge)

TAPUDA ARSA GÖRÜNEN İŞYERİ MUAF MI?

Zirai üretimde kullanılan taşınmazlar için de muafiyet var. (Emlak Vergisi Yasası, Md. 4/h) Üretimde kullanmak şartıyla; makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları için emlak vergisi ödenmiyor. Ancak fiilen bina olarak kullanılan bu taşınmazlar eğer tapuda resmen arsa olarak görünüyorsa tereddüt yaşanabiliyor.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı konuya açıklık getirmiş. “Sebze-meyve işlemesi ve paketlemesi yapılan ayrıca meyve bahçenizde ve seranızda kullandığınız makine, ekipman ve hasat kasalarının muhafaza edildiği deponun bina niteliğinde olması, zirai istihsalde kullanılması ve kiraya verilmemesi durumunda daimi olarak bina vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır.” (16 Ocak 2019 tarih ve E.10113 sayılı özelge) 

-BİTTİ- 

Not: Yazı dizisinde; tarih ve sayısına yer verdiğimiz özelgelerin tam metinleri vergidoktoru.com.tr adresinden görülebilir. 15 Mayıs 2020 / Hürriyet gazetesi.