Vergisiz varlık barışı için son günler

Normalde varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında ‘barış vergisi’ ödenmesi gerekiyor. Ay sonuna kadar (31 Temmuz’a kadar) başvuru yapanlar vergi ödemeden barış imzalayabilecek. 30 Kasım’a kadar başvuranların yüzde 2 oranında vergi ödemesi de gerekecek.

Varlık barışı ile genel olarak ‘kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor ve varlıklarını beyan edenlere-getirenlere herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı güvencesi’ sağlanıyor.

VARLIK TÜRLERİ
Varlık barışı kapsamında; yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ülkeye getirilebiliyor. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilen söz konusu varlıkları gerçek ve tüzel kişiler serbestçe tasarruf edebilecekler.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

Vergi ödemeden varlık barışından yararlanmak için, yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye 31 Temmuz 2018’e kadar transferi gerekiyor. (Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi yeterli görülüyor.)

İşletmeler için; varlıklar, en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kredilerin kapatılmasında da kullanılabiliyor. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın varlık barışı hükümlerinden yararlanılabiliyor. Yurtiçinde; (yurtdışı için sayılan varlıklara ilaveten) taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor.Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor. Vergi ödemeden varlık barışından yararlanmak için, yurt içindeki varlıkların 31 Temmuz 2018’e kadar vergi dairesine beyanı gerekiyor.

Başvuruda bulunanlar için; varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu da bulunmuyor. Belirtilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterli görülüyor.

Yurtdışı varlıklar için Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirim koşulu varken, yurt içi varlıkların ise vergi dairesine beyan edilmesi gerekiyor.

İNCELENMEME GÜVENCESİ
Varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor… Yasada; bu varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak’ ‘vergi tarhiyatı yapılmayacak’ şeklinde belirtiliyor…

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da… Yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

Altın ve taşınmazlar rayiç bedeliyle, döviz Merkez Bankası döviz alış kuruyla değerleniyor. Hisse senetleri ve tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları; varsa borsa rayici, borsa rayici yoksa rayiç bedeli, bu da tespit edilemiyorsa alış bedeliyle değerleniyor. Alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle dikkate alınıyor. Yatırım fonu katılma belgeleri ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla değerlenerek varlıkların bildirim-beyan değerleri tespit ediliyor.

Varlık Barışı’na ilişkin ilgili mevzuatın (yasa metni, tebliğ ve rehber)  ayrıntılarına vergidoktoru.com.tr internet adresinden erişilebilir.

18 Temmuz 2018 /Hürriyet Gazetesi.